Aktualności

Apr 4, 2013

Informacja dotycząca zmiany zasad odbioru śmieci od 01 lipca 2013r.

Kategoria: osiedle Kabacki Dukt 6Warszawa,  03.04.2013r
Szanowni Mieszkańcy,   
        W  nawiązaniu  do    Ustawy   z dnia  1 lipca 2011r.  o  zmianie  ustawy  o utrzymaniu  czystości i porządku w  gminach  ( Dz. U. 2011 nr 152 poz.897 )  oraz   Uchwał  podjętych przez  Radę Miasta Stołecznego Warszawy w dniu 7 marca 2013r. ( Uchwała Nr LI/1497/2013; LI/1498/2013 i LI/1499/2013 )  informujemy, iż od  1 lipca 2013r. obowiązek  zorganizowania  odbierania   odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  przejmuje  gmina.

Spółdzielnia  będzie  zobowiązania  do  składania  co  miesiąc  deklaracji  (pierwszą  deklarację   Spółdzielnia  jest  zobligowana   złożyć   w  terminie do 31 maja 2013r.) dla  każdej  nieruchomości w zasobach i określenia  w  niej sposobu  zbiórki  odpadów ( zbieranie  selektywnie  lub  nieselektywnie ) oraz  podania  łącznej  liczby  osób   zamieszkałych w nieruchomości  (  w  podziale  na  gospodarstwa domowe jedno- , dwu- , trzy-,  i czteroosobowe lub większe). Powyższa deklaracja  będzie  podstawą  do  ustalenia  miesięcznej  opłaty  za  gospodarowanie   odpadami  komunalnymi.  Należne  opłaty  z  tego  tytułu  będą  wpłacane  przez Spółdzielnię na konta bankowe Urzędu  Miasta Stołecznego Warszawy.
W   naszych  zasobach  już  od ponad  10 lat  umożliwiamy  mieszkańcom  zbieranie  odpadów   w  sposób  selektywny  poprzez  ustawienie  dodatkowych  pojemników  np. na papier, szkło czy plastik,  i  mamy  nadzieję, że  mieszkańcy  nadal  chętnie   będą  z  nich  korzystać.   Jeśli  natomiast  pomimo  zadeklarowanego przez  Spółdzielnię  w  Państwa  imieniu  zbierania  selektywnego  odpadów  komunalnych  niektórzy  mieszkańcy  nie  będą  segregować   śmieci   to  na  wniosek   odbiorcy  odpadów  gmina  może  zażądać  wyższych  opłat  od  wszystkich  osób   zamieszkałych  w   nieruchomości.
Od  dnia  1 lipca 2013r  Spółdzielnia  zaniecha   naliczania  opłat  za  wywóz  śmieci  w dotychczasowej  wysokości   tj. wg  stawek zatwierdzonych  przez  Radę Nadzorczą  obowiązujących  od 1.02.2013r . 

Od   dnia  1 lipca 2013r.  zgodnie  z § 3. Uchwały  nr LI/1497/2013 opłaty dla nieruchomości  na  której  zamieszkują  mieszkańcy, zabudowanej  budynkiem  wielorodzinnym  będą  wynosiły:
1) w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane selektywnie, w wysokości:
a)  19,50 zł od gospodarstwa domowego jednoosobowego,
b)  37,00 zł od gospodarstwa domowego dwuosobowego,
c)  48,00 zł od gospodarstwa domowego trzyosobowego,
d)  56,00 zł od gospodarstwa domowego czteroosobowego lub większego;
2) w przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane selektywnie, w wysokości:
a)  27,30 zł od gospodarstwa domowego jednoosobowego,
b)  51,80 zł od gospodarstwa domowego dwuosobowego,
c)  67,20 zł od gospodarstwa domowego trzyosobowego,
d)  78,40 zł od gospodarstwa domowego czteroosobowego lub większego.

Nawiązując do informacji zawartych w niniejszym piśmie prosimy o wypełnienie  OŚWIADCZENIA o liczbie osób zamieszkujących Państwa lokal  i  złożenie go w Dziale Eksploatacji  lub pozostawienie w  pomieszczeniu  ochrony w  terminie do 16 kwietnia 2013r.  Zaznaczamy, iż Urząd Miasta Stołecznego Warszawy zastrzega sobie prawo do weryfikacji złożonych oświadczeń i deklaracji Spółdzielni oraz nałożenia na Zarządcę, a tym samym na Państwa, stosownych kar finansowych za oświadczenia niezgodne z prawdą. Prosimy zatem o potraktowanie sprawy poważnie i uczciwie.
Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie mogą się Państwo zapoznać na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy www.bip.warszawa.pl
ZARZĄD

Poprzednia strona: Dokumenty do pobrania
Następna strona: rozliczenia