Aktualności

Mar 20, 2015

ZAKRES OBOWIĄZKÓW FIRMY OCHRONA JUWENTUS

Kategoria: osiedle Kabacki Dukt 6Zakres obowiązków pracowników ochrony określony w Umowie zawartej z firmą „Ochrona Juwentus” Sp. z o.o.

 1. Ochrona osiedli położonych przy ul. Kabacki Dukt 5 i Kabacki Dukt 6, w szczególności polega na podejmowaniu działań mających na celu:

a)    zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom osiedli,

b)    przeciwdziałanie próbom zaboru, kradzieży oraz zniszczenia mienia,

c)     kontrolę ruchu osobowego oraz pojazdów mechanicznych na terenie tych nieruchomości,

d)    informowanie Działu Eksploatacji Spółdzielni lub osób przez niego

        wskazanych o wszelkich          zauważonych nieprawidłowościach, awariach lub

        innych okolicznościach   mających wpływ na prawidłowe funkcjonowanie

        obiektów.  Wszelkie  uszkodzenia , awarie i inne nieprawidłowości

        w funkcjonowaniu obiektów. Wszelkie uwagi muszą być odnotowane

        w Książce Ochrony.

e)    współdziałanie z  Działem Eksploatacji PSM „IM”, administratorem oraz 

        służbami technicznymi i sprzątającymi w zakresie:

  • ochrony ppoż., w tym kontroli przestrzegania przepisów ppoż. i likwidacji pożarów na terenie obiektów,
  • zapewnienia właściwych warunków poruszania się w ruchu pieszym
    i samochodowym na terenie osiedli, w tym przestrzegania zasad parkowania w garażach podziemnych,
  • dostosowania systemu ochrony do zmieniających się warunków życia codziennego osiedla.

 

2. Ochrona osiedli jest pełniona całodobowo przez dwóch pracowników  ochrony przez wszystkie dni tygodnia.

3. Do obowiązków pracowników ochrony  należy wykonywanie  stałych obchodów  terenu osiedli.

  • Obchód osiedla powinien odbywać się w systemie wahadłowym (na zmianę

   Kabacki Dukt 5 i Kabacki Dukt 6) i zmiennym (jeden pracownik na obchodzie

  w tym czasie drugi w pomieszczeniu ochrony pełni stały nadzór nad

  systemami  monitorującymi itd.)

  • Czas trwania pojedyńczego obchodu nie może być krótszy niż 45 minut.

 

4. Podczas obchodu pracownik ochrony zobowiązany jest :

 a). Prowadzić obserwacje terenu osiedli zwracając uwagę na zachowanie się osób w rejonie chronionym i reagować w przypadku dostrzeżonych zagrożeń,

b). Systematycznie sprawdzać stan oświetlenia, drzwi domofonowe do klatek. Ewentualne uszkodzenia zamków, domofonów odnotować w Księdze Raportów. O stwierdzonych usterkach niezwłocznie powiadomić gospodarza osiedla i administratora.

c). Sprawdzić zamknięcia pomieszczeń technicznych znajdujących się w garażach podziemnych

d).Dokonywać systematycznego obchodu garaży podziemnych, zwracać uwagę na przestrzeganie przez mieszkańców obowiązującego regulaminu parkowania, oraz przeciwdziałać parkowaniu w ciągach komunikacyjnych. Sprawdzać garaże pod kątem  występowania widocznych awarii np. przecieków, uszkodzeń.

e).W godz. nocnych 200 -300 wypełnić druk „Rejestr samochodów parkujących danego dnia w garażu podziemnym”.

f).Prewencyjnie przeciwdziałać napadom, kradzieży i próbom dewastacji małej architektury. Nie dopuszczać do zniszczeń elewacji budynku, wyposażenia i urządzeń, placów zabaw znajdujących się na terenie osiedla, uszkodzeń szyb i trwałych elementów zieleni.

g).W wypadku zagrożeń niezwłocznie wezwać grupę interwencyjną lub odpowiednie służby miejskie.

h).Przyjmować informacje od mieszkańców dotyczące funkcjonowania obiektu i przekazać je do właściwych organów i osób.

i).Robić nieregularne obchody po patio, w garażach podziemnych i klatkach schodowych, od piwnicy po ostatnie piętro. Pracownicy ochrony mogą korzystać z windy tylko i wyłącznie wjeżdżając na ostatnie piętro powrót odbywa się schodami kontrolując każde piętro.

 5. Drugi pracownik sprawuje zmiennie ochronę w pomieszczeniu ochrony:

 a).Prowadzi obserwację chronionego obiektu poprzez system telewizji przemysłowej.

b).Reaguje zgodnie z instrukcją na każdą sygnalizację systemu przeciwpożarowego.

c).Śledzi stan urządzeń alarmowych w razie zagrożenia wzywa odpowiednie służby.

d).Sporządza notatki z przebiegu wykonywanych czynności.

e).Zapoznaje się z treścią notatek przekazującego dyżur i stosownie na nie reaguje.

6. Upoważniony przedstawiciel Zleceniodawcy może żądać od pracowników ochrony wykonania określonych czynności pod warunkiem, że mieścić się będą w przedmiocie Umowy, nie będą naruszać przepisów prawa i nie wpłyną ujemnie na stan bezpieczeństwa. Dopuszcza się wykonywanie próśb i zleceń administracji osiedla związanych z zapewnieniem ładu, bezpieczeństwa i porządku.

 7. Zleceniobiorca będzie odpowiedzialny za działania, zaniechania i zaniedbania

pracowników ochrony wykonujących usługę.

 8. Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości:

a)Czterdziestokrotnej wartości jednej roboczogodziny netto określonej
w Umowie za każdy udokumentowany przypadek pełnienia ochrony przez pracownika ochrony będącego pod wpływem alkoholu,

b).Czterdziestokrotnej wartości jednej roboczogodziny netto określonej w  Umowie za każdy udokumentowany przypadek niepełnej obsady pracowników ochrony.

c).Czterdziestokrotnej wartości jednej roboczogodziny netto określonej w  Umowie za każdy udokumentowany przypadek spania pracownika ochrony.

d).Dziesięciokrotnej wartości jednej roboczogodziny netto określonej w niniejszej Umowie za każdy udokumentowany przypadek palenia tytoniu przez pracownika ochrony poza miejscami do tego wyznaczonymi.

9. W przypadkach, o których mowa w pkt. 8 Zleceniodawca jest uprawniony do potrącenia z wynagrodzenia Zleceniobiorcy kwoty stanowiącej równowartość kary umownej.

 10. Agenci ochrony sprawują ochronę wyłącznie w wyznaczonym rejonie, zachowując pełną gotowość i dyspozycyjność do podjęcia działań interwencyjnych. Zakazuje się przyjmowania osób postronnych, oglądania telewizji, rozmów przez telefon w sprawach prywatnych oraz prowadzenia jakiejkolwiek innej działalności nie  związanej bezpośrednio z ochroną obiektu.

PSM  „ Idealne  Mieszkanie ”

Dział  Eksploatacji  „ Południe ”

02-798  Warszawa , ul. Kabacki  Dukt  5

tel. ( 22 ) 446 14 04 ,  ( 22 ) 446 14 05 ,  887 104 100

 e-mail :  eksploatacja.poludnie@psm-im.com.pl

Osoby zainteresowane zapoznaniem się z pełnym tekstem umowy zapraszamy do

biura  Działu  Eksploatacji  „ Południe ”  Spółdzielni  przy  ul. Kabacki  Dukt 5 .

 

 

--
oferta: 0

Poprzednia strona: Dokumenty do pobrania
Następna strona: rozliczenia