Aktualności

Jan 4, 2022
Kategoria: osiedle Łotewska 17
W załaczeniu przesyłamy do pantswa wiadomości korespondencje w sprawie instalacji windy na osiedlu łotewska 17 pomiedzy PSM Idealen Mieszkanie a Mazowieckim Konserwatorem Zabytków. Zachecamy do zapoznania sie z jej zapisami.
Mar 15, 2021
Kategoria: osiedle Łotewska 17
W załaczeniu przesyłąmy INFORMACJĘ dotycząca zasad naliczania opłat za wywóz odpadów komunalnych
Jan 19, 2021
Kategoria: osiedle Łotewska 17

infomacjalotewska.pdf

 

INFORMACJA

W załączeniu przesyłamy do wiadomości Informację o wysokości eksploatacyjnych i funduszu remontowego 2021 z prośbą o zapoznanie się.

Mar 7, 2019
Kategoria: osiedle Łotewska 17

 

                                                                                                          Warszawa, 2019.03.07

 

PRZEKSZTAŁCENIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU WE WŁASNOŚĆ

 

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, że toczące się postępowanie  w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w  prawo własności tych gruntów ( zgodnie z ustawą z 29 lipca 2005r.)  zostanie umorzone przez Urząd Dzielnicy  z dniem 31 marca 2019r.

Po dniu 31 marca 2019r.  Urząd Dzielnicy przystąpi do zbadania przesłanek do wydania zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie.

Do czasu wydania zaświadczenia przez Urząd Dzielnicy nie będziemy posiadali wiedzy, czy nieruchomość ulega przekształceniu z mocy prawa ze skutkiem na dzień 1 stycznia 2019r, czy może z powodu zabudowy budynkami o różnym przeznaczeniu (tzw nieruchomość mieszana), przekształcenie nastąpi  z dniem wyłączenia z księgi wieczystej gruntu niespełniającego warunków, o których mowa w art. 1 ust. 2 i 5 ustawy)

 Z uwagi na fakt, że z dniem 31.03.2019r. upływa termin  wniesienia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, a jeśli do tego  dnia, nie otrzymamy zaświadczeń  z Urzędu Dzielnicy,  zasadnym staje się  wniesienie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego w dotychczasowej wysokości z zastrzeżeniem możliwości przeksięgowania wpłaconej kwoty na poczet opłaty przekształceniowej w przypadku wydania zaświadczenia w późniejszym terminie.

 

                                                                                                          ZARZĄD

                                                                                     PSM „IDEALNE MIESZKANIE”

Sep 18, 2018
Kategoria: osiedle Łotewska 17

W załączeniu przekazujemy informację Urzędu Dzielnicy Warszawa Praga Południe:

- Pismo PSM IM

- Postanowienie Zarządu Dzielnicy Warszawa Praga Południe

 

Aug 7, 2018
Kategoria: osiedle Łotewska 17

Mieszkańcy osiedla przy ul. Łotewskiej 17.

 

W  załączeniu przesyłamy  Państwu odpowiedź Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy  , na wniosek  Zarządu PSM Idealne Mieszkanie, skierowany do Przewodniczącej Rady m.st. Warszawy, dotyczący zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy.                                                                                                                  

Powyższa zmiana umożliwiłaby na miejscowe przekroczenie wyznaczonej linii zabudowy w celu dobudowy dźwigów osobowych zewnętrznych do budynku przy ul. Łotewskiej 17.

Aug 7, 2018
Kategoria: osiedle Łotewska 17

Mieszkańcy osiedla przy ul. Łotewskiej 17.

 Dotyczy: przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

 Uprzejmie  informujemy, że  zgodnie z informacją otrzymaną od Zarządu  Dzielnicy Praga Południe Miasta Stołecznego Warszawy, Urząd wszczął  postępowanie administracyjne w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Łotewskiej 17, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 8 w obrębie 3-01-03, opisanej w  księdze wieczystej KW nr WA6M/00138776/5.                                                                                                          

Zakończenie postępowania w niniejszej sprawie jest przewidywane w terminie do dnia 31.12.2018r. ze względu na ustalenia między innymi czy w stosunku do nieruchomości istnieją roszczenia wynikające  z Kodeksu Cywilnego lub innych przepisów prawa.                                          

Jul 10, 2018
Kategoria: osiedle Łotewska 17

Szanowni Mieszkańcy

osiedla przy ul. Łotewskiej 17

 

 

Informujemy, iż w dniu 27 czerwca 2018r.  wystąpiliśmy z wnioskiem  do Przewodniczącej Rady m. st. Warszawy o dokonanie zmiany w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy w zakresie  dopuszczenia miejscowego przekroczenia wyznaczonej linii zabudowy w celu dobudowy dźwigów osobowych zewnętrznych do już istniejącej zabudowy.

O decyzji Rady m.st. Warszawy poinformujemy Państwa bezpośrednio po jej otrzymaniu.

 

 

                                                                           Zarząd

                                                                  PSM „Idealne Mieszkanie”

Dec 14, 2011
Kategoria: osiedle Łotewska 17

Szanowni Państwo,

Od dnia 02.01.2012r. w PSM „Idealne Mieszkanie” zostanie uruchomiony internetowy dostęp do indywidualnych kont lokali.

Poprzednia strona: Dokumenty do pobrania
Następna strona: rozliczenia