Aktualności

Jan 5, 2022
Kategoria: Osiedlowe

 

 

 

I N F O R M A C J A

 

7 stycznia 2022 r

dniem wolnym od pracy dla pracowników Spółdzielni

 

PSM „Idealne Mieszkanie” informuje, , że  dzień 7 stycznia jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Spółdzielni.  Zarząd, działając na podstawie art. 130 § 2 Kodeksu pracy, ustalił dzień 07.01.2022 r. dniem wolnym od świadczenia pracy przez pracowników PSM „Idealne Mieszkanie”  w zamian za dzień 01.01.2022 r.

 

 

                                                       Zarząd

PSM Idealne Mieszkanie”

 

Mar 12, 2020
Kategoria: Osiedlowe

 

I N F O R M A C J A

 

W związku z rozprzestrzeniającym się zagrożeniem epidemii koronawirusem COVID-19  prosimy o ograniczenie kontaktów osobistych w biurze Spółdzielni oraz Administracji .

Wszelkie sprawy sugerujemy zgłaszać pracownikom Spółdzielni telefonicznie lub mailowo.

Zapewniamy, iż  zgłoszenia będą odczytywane na bieżąco.

 

                                                                  Zarząd

                                               PSM „Idealne Mieszkanie”

 

Feb 12, 2020
Kategoria: Osiedlowe

INFORMACJA O SEGREGACJI ODPADÓW

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 stycznia 2020 r.

OBOWIĄZUJE KATEGORYCZNY

NAKAZ SEGREGOWANIA ODPADÓW

 

SEGREGACJA JEST OBOWIĄZKOWA a jej nieprzestrzeganie będzie skutkowało niewywiezieniem odpadów oraz dotkliwymi konsekwencjami finansowymi, na podstawie uchwały Rady Warszawy.

Od 1 marca 2020r. standardowa opłata za wywóz odpadów wynosi 65,00 zł od każdego lokalu, natomiast w przypadku niewłaściwej segregacji opłata ta wzrośnie dwukrotnie aż do kwoty 130,00 zł.

Apelujemy zatem do wszystkich mieszkańców o dyscyplinę i segregowanie odpadów zgodnie z informacjami umieszczonymi w komorach śmietnikowych i  na klatkach schodowych.

Niech naszą motywacją będą oczywiście nie tylko wyższe opłaty w przypadku niewłaściwej segregacji,

ale przede wszystkim troska o środowisko.

Z góry dziękujemy za pozytywną reakcję !

Zarząd

PSM „Idealne Mieszkanie”
Jan 20, 2020
Kategoria: Osiedlowe

INFORMACJA

W SPRAWIE  OPŁAT ZA WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

 

W związku z podjętą w dniu 16.01.2020r przez Radę m.st. Warszawy decyzją o konieczności dokonania korekty Uchwały Nr XXIV/671/2019 z dnia 16.12.2019r. z uwagi na stwierdzone błędy w zapisach przesunięty został termin wprowadzenia nowych opłat za wywóz śmieci.

 

Nowe stawki obowiązywać będą od   01 marca 2020r.

 

W przesłanych Państwu nowych naliczeniach opłat eksploatacyjnych, obowiązujących od 01.02.2020r., uwzględniona została nowa stawka za wywóz śmieci określona w w/w uchwale.

W związku z powyższym Zarząd PSM „Idealne Mieszkanie” informuje, że wpłaty za wywóz śmieci w miesiącu lutym 2020r należy dokonać w dotychczasowej wysokości.

 

 ZARZĄD

                                                                                              P.S.M. „Idealne Mieszkanie”

 

Mar 21, 2019
Kategoria: Osiedlowe

 

WŁAŚCICIELE LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH

 

OPŁATY ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE GRUNTÓW

 

Szanowni Państwo,

 

Przekazujemy poniżej informację Urzędu Dzielnicy Ursynów zamieszczoną na stronie internetowej

 

            http://ursynow.pl/uzytkowanie-wieczyste-w-2019-roku/

„Użytkowanie wieczyste w 2019 roku

 

W przypadku gdy przed dniem 31 marca 2019 r. nie otrzymają Państwo zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości uzasadnione jest wniesienie do 31 marca opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego w dotychczasowej wysokości. W przypadku otrzymania zaświadczenia w późniejszym terminie będzie możliwe przeksięgowanie wpłaconej kwoty na poczet opłaty przekształceniowej.

W przypadku zapłaty na rzecz miasta przez byłego użytkownika wieczystego opłaty za użytkowanie wieczyste w 2019 r, warunkiem jej przeksięgowania i zaliczenia na opłatę przekształceniową będzie uzyskanie przez byłego użytkownika wieczystego zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie oraz złożenie przez niego dyspozycji przeksięgowania zapłaconej opłaty.

W przypadku zgłoszenia przez byłego użytkownika wieczystego zamiaru uiszczenia wpłaty jednorazowej warunkiem przeksięgowania wcześniej wpłaconej opłaty rocznej będzie złożenie przez byłego użytkownika wieczystego dyspozycji jej przeksięgowania.

W przypadku powstania nadpłaty po dokonaniu rozliczenia przypisanych należności i dokonanych wpłat, zwrot nadpłaty dokonywany będzie na wniosek osoby wpłacającej.”

W przypadku lokali osób posiadających spółdzielcze własnościowe  prawo do lokalu (lokale nieprzewłaszczone) opłatę roczną za wieczyste użytkowanie wnosi Spółdzielnia, natomiast użytkownicy tych lokali wpłacają w miesięcznych opłatach eksploatacyjnych.

Zarząd

PSM „Idealne Mieszkanie”

Dec 22, 2017
Kategoria: Osiedlowe

I N F O R M A C J A

 

Uprzejmie informujemy, iż w okresie Świąt Bożego Narodzenia konserwatorzy Spółdzielni będą pełnili dyżury telefoniczne w sytuacjach nagłych:

 

  • poniedziałek 25 grudnia

 

Konserwator Hydraulik – Michał Werbanowski                       tel. 501 671 821

Konserwator elektryk  - Marek Wachowicz                    tel. 501 448 794

 

  • wtorek  26 grudnia

 

Konserwator Hydraulik – Michał Werbanowski                       tel. 501 671 821

Konserwator elektryk  - Marek Wachowicz                    tel. 501 448 794

Sep 19, 2017
Kategoria: Osiedlowe

URUCHOMIENIE 

CENTRALNEGO  OGRZEWANIA

 

     Dział  Eksploatacji  „ Południe ” i "Północ"  uprzejmie  informuje ,  że  w  dniu  18 wrzesnia 2017r. (poniedziałek)  zostało  uruchomione  centralne  ogrzewanie .

Mieszkańców  lokali  na  najwyższych  kondygnacjach  prosimy  o  zwrócenie  uwagi  czy  z  odpowietrzników  nie  wycieka  woda .

W  razie  problemów  prosimy  o  kontakt  z  konserwatorem-hydraulikiem 

Osiedla Południowe -  panem  Michałem  Werbanowskim ; tel.  501 671 821 .

Osiedla Północne -  z panem Adamem Kowalskim tel. 501 815 543

Sep 15, 2017
Kategoria: Osiedlowe

Mieszkańcy  osiedli PSM IM

 

 

SPRAWY  PORZĄDKOWE

 

Szanowni  Państwo !

     Na  terenie  osiedla  zmieniają  się  co  jakiś  czas  właściciele  mieszkań ;  część  lokali  jest  wynajmowana  i  naturalną  koleją  rzeczy,  często  zmieniają  się  ich  mieszkańcy .

Pragniemy  w  związku  z  tym  przypomnieć  Państwu ,  a  zwłaszcza  nowym  mieszkańcom ,  o  podstawowych  zasadach  porządkowych  obowiązujących  na  terenie  osiedla .  Są  one  obszernie  omówione  w  Regulaminie  Porządku  Domowego

( regulamin  jest  dostępny  w  naszym  biurze ,  ochronie  osiedla  a  także  na  stronie  internetowej  spółdzielni : 

www.psm-im.com.pl )  i  nieco  zwięźlej  w  Dobrych  Praktykach  na  Naszym  Osiedlu .

Poniżej  przedstawiamy  tylko  najważniejsze  zagadnienia
Mar 15, 2017
Kategoria: Osiedlowe

PSM Idealne Mieszkanie informuje, iż planuje wystąpić  z wnioskiem do Urzędu Dzielnicy Warszawa Bemowo o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z części leśnej osiedla od strony ulicy Obrońców Tobruku 27 (szkic sytuacyjny - załacznik).

Wycinka jest konieczna ze względów bezpieczeństwa, gdyż część drzew jest niebezpiecznie przechylona na budynek, część jest osłabiona i zagrzybiona a część drzew koronami zahacza o balkony i tarasy na górnych kondygnacjach. W ostatnim czasie jedno z drzew samoczynnie zwaliło się na część leśną.

Informujemy, iż mają Państwo prawo do składania swoich uwag do dnia 21 kwietnia 2017r. (piątek). Uwagi można składać drogą mailową (bkalinowska@psm-im.com.pl) lub pismem, które mozna złożyć w Biurze Administracji przy ul.Obrońców Tobruku 27 lub w Ochronie.

Zachęcamy do zapoznania się z planem wycinki.

Feb 28, 2017
Kategoria: Osiedlowe

W załęczeniu przesyłamy do Państwa wiadomości plik zawierający Obowiązki firm sprzątających i gospodarzy na osiedlach administrowanych przez PSM Idealne Mieszkanie. Jest to plik stanowiący bazę ponieważ ze względu na specyfikę poszczególnych osiedli oraz różnorodny czas pracy niektóre punkty różnią się na poszczególnych osiedlach.

Administracja

Jul 23, 2013
Kategoria: Osiedlowe

INFORMACJA  DLA  MIESZKAŃCÓW PSM „IDEALNE  MIESZKANIE”

 Uprzejmie  informujemy,  że  Prezes  Urzędu  Regulacji Energetyki  zatwierdził  w  dniu  12.06.2013r.  nową  taryfę cen  dla firmy  Dalkia  Warszawa S.A. , dostawcy  energii cieplnej na  potrzeby  centralnego  ogrzewania  i  ciepłej wody  w  zasobach  Spółdzielni , która   będzie  obowiązywać  od 1  lipca  2013r.   do  30  czerwca 2014r. 
    W  planie  kosztów  eksploatacji  na  2013r  Spółdzielnia  założyła  wzrost  ceny  ciepła  na  poziomie  8%,  natomiast  w  rzeczywistości  wg  nowej  taryfy Dalkia  Warszawa S.A.   jest  ona  wyższa   o  ok. 9%.
    Spółdzielnia  nie planuje  podwyżki  stawek  opłat  z  tytułu  c.o.  i  c.w.  Liczymy  na   zaangażowanie  się  mieszkańców  w  oszczędnie  gospodarowanie  ciepłem,  gdyż  tylko   wówczas  istnieje   szansa  na  zmieszczenie  się  w  zaplanowanych  na  ten  rok  kosztach  energii cieplnej.

Mar 29, 2010
Kategoria: Osiedlowe
PROŚBA DO WŁAŚCICIELI ZWIERZĄT

Poprzednia strona: Dokumenty do pobrania
Następna strona: rozliczenia