Aktualności

Mar 12, 2020
Kategoria: Ogólne

.

 

 I N F O R M A C J A

 

W związku z rozprzestrzeniającym się zagrożeniem epidemii koronawirusem COVID-19  prosimy o ograniczenie kontaktów osobistych w biurze Spółdzielni oraz Administracji .

Wszelkie sprawy sugerujemy zgłaszać pracownikom Spółdzielni telefonicznie lub mailowo.

Zapewniamy, iż  zgłoszenia będą odczytywane na bieżąco.

 

                                                                  Zarząd

                                               PSM „Idealne Mieszkanie”

 

Feb 12, 2020
Kategoria: Ogólne

INFORMACJA O SEGREGACJI ODPADÓW

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 stycznia 2020 r.

OBOWIĄZUJE KATEGORYCZNY

NAKAZ SEGREGOWANIA ODPADÓW

SEGREGACJA JEST OBOWIĄZKOWA a jej nieprzestrzeganie będzie skutkowało niewywiezieniem odpadów oraz dotkliwymi konsekwencjami finansowymi, na podstawie uchwały Rady Warszawy.

Od 1 marca 2020r. standardowa opłata za wywóz odpadów wynosi 65,00 zł od każdego lokalu, natomiast w przypadku niewłaściwej segregacji opłata ta wzrośnie dwukrotnie aż do kwoty 130,00 zł.

Apelujemy zatem do wszystkich mieszkańców o dyscyplinę i segregowanie odpadów zgodnie z informacjami umieszczonymi w komorach śmietnikowych i  na klatkach schodowych.

Niech naszą motywacją będą oczywiście nie tylko wyższe opłaty w przypadku niewłaściwej segregacji,

ale przede wszystkim troska o środowisko.

Z góry dziękujemy za pozytywną reakcję !

Zarząd

PSM „Idealne Mieszkanie”
Jan 20, 2020
Kategoria: Ogólne

INFORMACJA

W SPRAWIE  OPŁAT ZA WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

 

W związku z podjętą w dniu 16.01.2020r przez Radę m.st. Warszawy decyzją o konieczności dokonania korekty Uchwały Nr XXIV/671/2019 z dnia 16.12.2019r. z uwagi na stwierdzone błędy w zapisach przesunięty został termin wprowadzenia nowych opłat za wywóz śmieci.

 

Nowe stawki obowiązywać będą od   01 marca 2020r.

 

W przesłanych Państwu nowych naliczeniach opłat eksploatacyjnych, obowiązujących od 01.02.2020r., uwzględniona została nowa stawka za wywóz śmieci określona w w/w uchwale.

W związku z powyższym Zarząd PSM „Idealne Mieszkanie” informuje, że wpłaty za wywóz śmieci w miesiącu lutym 2020r należy dokonać w dotychczasowej wysokości.

 

 ZARZĄD

                                                                                              P.S.M. „Idealne Mieszkanie”

 

Mar 21, 2019
Kategoria: Ogólne

 

WŁAŚCICIELE LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH

 

OPŁATY ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE GRUNTÓW

 

Szanowni Państwo,

 

Przekazujemy poniżej informację Urzędu Dzielnicy Ursynów zamieszczoną na stronie internetowej

 

            http://ursynow.pl/uzytkowanie-wieczyste-w-2019-roku/

„Użytkowanie wieczyste w 2019 roku

 

W przypadku gdy przed dniem 31 marca 2019 r. nie otrzymają Państwo zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości uzasadnione jest wniesienie do 31 marca opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego w dotychczasowej wysokości. W przypadku otrzymania zaświadczenia w późniejszym terminie będzie możliwe przeksięgowanie wpłaconej kwoty na poczet opłaty przekształceniowej.

W przypadku zapłaty na rzecz miasta przez byłego użytkownika wieczystego opłaty za użytkowanie wieczyste w 2019 r, warunkiem jej przeksięgowania i zaliczenia na opłatę przekształceniową będzie uzyskanie przez byłego użytkownika wieczystego zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie oraz złożenie przez niego dyspozycji przeksięgowania zapłaconej opłaty.

W przypadku zgłoszenia przez byłego użytkownika wieczystego zamiaru uiszczenia wpłaty jednorazowej warunkiem przeksięgowania wcześniej wpłaconej opłaty rocznej będzie złożenie przez byłego użytkownika wieczystego dyspozycji jej przeksięgowania.

W przypadku powstania nadpłaty po dokonaniu rozliczenia przypisanych należności i dokonanych wpłat, zwrot nadpłaty dokonywany będzie na wniosek osoby wpłacającej.”

W przypadku lokali osób posiadających spółdzielcze własnościowe  prawo do lokalu (lokale nieprzewłaszczone) opłatę roczną za wieczyste użytkowanie wnosi Spółdzielnia, natomiast użytkownicy tych lokali wpłacają w miesięcznych opłatach eksploatacyjnych.

Zarząd

PSM „Idealne Mieszkanie”

Dec 22, 2017
Kategoria: Ogólne

I N F O R M A C J A

 

Uprzejmie informujemy, iż w okresie Świąt Bożego Narodzenia konserwatorzy Spółdzielni będą pełnili dyżury telefoniczne w sytuacjach nagłych:

 

  • poniedziałek 25 grudnia

 

Konserwator Hydraulik – Michał Werbanowski                       tel. 501 671 821

Konserwator elektryk  - Marek Wachowicz                    tel. 501 448 794

 

  • wtorek  26 grudnia

 

Konserwator Hydraulik – Michał Werbanowski                       tel. 501 671 821

Konserwator elektryk  - Marek Wachowicz                    tel. 501 448 794

Sep 19, 2017
Kategoria: Ogólne

URUCHOMIENIE 

CENTRALNEGO  OGRZEWANIA

 

     Dział  Eksploatacji  „ Południe ” i "Północ"  uprzejmie  informuje ,  że  w  dniu  18 wrzesnia 2017r. (poniedziałek)  zostało  uruchomione  centralne  ogrzewanie .

Mieszkańców  lokali  na  najwyższych  kondygnacjach  prosimy  o  zwrócenie  uwagi  czy  z  odpowietrzników  nie  wycieka  woda .

W  razie  problemów  prosimy  o  kontakt  z  konserwatorem-hydraulikiem 

Osiedla Południowe -  panem  Michałem  Werbanowskim ; tel.  501 671 821 .

Osiedla Północne -  z panem Adamem Kowalskim tel. 501 815 543

Sep 15, 2017
Kategoria: Ogólne

Mieszkańcy  osiedli PSM IM

 

 

SPRAWY  PORZĄDKOWE

 

Szanowni  Państwo !

     Na  terenie  osiedla  zmieniają  się  co  jakiś  czas  właściciele  mieszkań ;  część  lokali  jest  wynajmowana  i  naturalną  koleją  rzeczy,  często  zmieniają  się  ich  mieszkańcy .

Pragniemy  w  związku  z  tym  przypomnieć  Państwu ,  a  zwłaszcza  nowym  mieszkańcom ,  o  podstawowych  zasadach  porządkowych  obowiązujących  na  terenie  osiedla .  Są  one  obszernie  omówione  w  Regulaminie  Porządku  Domowego

( regulamin  jest  dostępny  w  naszym  biurze ,  ochronie  osiedla  a  także  na  stronie  internetowej  spółdzielni : 

www.psm-im.com.pl )  i  nieco  zwięźlej  w  Dobrych  Praktykach  na  Naszym  Osiedlu .

Poniżej  przedstawiamy  tylko  najważniejsze  zagadnienia :

Mar 15, 2017
Kategoria: Ogólne

PSM Idealne Mieszkanie informuje, iż planuje wystąpić  z wnioskiem do Urzędu Dzielnicy Warszawa Bemowo o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z części leśnej osiedla od strony ulicy Obrońców Tobruku 27 (szkic sytuacyjny - załacznik).

Wycinka jest konieczna ze względów bezpieczeństwa, gdyż część drzew jest niebezpiecznie przechylona na budynek, część jest osłabiona i zagrzybiona a część drzew koronami zahacza o balkony i tarasy na górnych kondygnacjach. W ostatnim czasie jedno z drzew samoczynnie zwaliło się na część leśną.

Informujemy, iż mają Państwo prawo do składania swoich uwag do dnia 21 kwietnia 2017r. (piątek). Uwagi można składać drogą mailową (bkalinowska@psm-im.com.pl) lub pismem, które mozna złożyć w Biurze Administracji przy ul.Obrońców Tobruku 27 lub w Ochronie.

Zachęcamy do zapoznania się z planem wycinki.

Jul 2, 2015
Kategoria: Ogólne

Szanowni Państwo

Mieszkańcy Naszej Spółdzielni

W dniu 19 lutego 2015 r. w Biurze Rady Miasta Stołecznego Warszawy Komitet Inicjatywy – Społeczny Komitet Mieszkańców Warszawy w imieniu mieszkańców 65 warszawskich spółdzielni złożył projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody oraz ustalenia warunków udzielania bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla mieszkańców spółdzielni mieszkaniowych. Przypominamy, że jest to projekt uchwały, w którym Rada Warszawy wyraża zgodę na udzielenie 95% bonifikaty przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego we własność. Dzięki temu mieszkańcy nie będą musieli płacić tak wysokich opłat za użytkowanie wieczyste. Przypominamy, że pod projektem uchwały podpisywali się również Mieszkańcy Naszej Spółdzielni, a pod którym łącznie podpisało się ponad 52 tysiące Warszawiaków!

Aby przekonać Radnych Warszawy do niniejszego projektu uchwały oraz przybliżyć problem dotyczący przekształceń Komitet jeszcze przed złożeniem projektu zwrócił się do Przewodniczącego Klubu Platformy Obywatelskiej – Pana Jarosława Szostakowskiego  i Przewodniczącego Klubu Prawo i Sprawiedliwość – Pana Jarosława Krajewskiego z prośbą o poparcie tego projektu i o spotkanie w celu przybliżenia problemu dotyczącego przekształceń. Na nasze pismo odpowiedział Klub PiS, z którego przedstawicielami odbyło się spotkanie. Przedstawiciele Klubu zadeklarowali poparcie dla naszej inicjatywy oraz przedłożenie zbliżonego projektu uchwały w sprawie udzielenia bonifikat.

W przypadku Klubu PO niestety nasze prośby pozostają bez odpowiedzi. Natomiast już po złożeniu uchwały Komitet w dniu 18 marca 2015 r. wysłał pismo do Przewodniczącej Rady m. st. Warszawy – Pani Ewy Malinowskiej – Grupińskiej, w którym wyraziliśmy chęć uczestniczenia w pracach nad złożonym projektem, a także poprosiliśmy Panią Przewodniczącą o spotkanie w tej sprawie oraz o przedstawienie harmonogramu prac nad tym projektem. Niestety do dzisiaj nie otrzymaliśmy ze strony Pani Przewodniczącej odpowiedzi na przesłane pismo oraz żadnych informacji, czy i kiedy Rada Warszawy zajmie się przedmiotowym projektem. Trudno oprzeć się wrażeniu, że jest to wręcz przejaw lekceważenia tej ważnej dla Warszawiaków inicjatywy.

W dniu 18 czerwca 2015 r. odbyło się spotkanie spółdzielni, które zaangażowały się w wypromowanie tej ważnej dla Warszawiaków uchwały. W trakcie spotkania omawiano kolejne wystąpienie do Przewodniczącej Rady m. st. Warszawy z prośbą przedstawienie harmonogramu prac nad złożonym projektem, a także o spotkanie i umożliwienie uczestniczenia przedstawicieli Komitetu w pracach Rady. Przyjęto indywidualne wystąpienia do wszystkich 60 Radnych z prośbą o zainteresowanie się projektem. Uzgodniono również, że Komitet wystąpi z prośbą o wsparcie naszej inicjatywy do Posłów na Sejm RP reprezentujących mieszkańców Warszawy w Parlamencie.

O postępach prac nad przedmiotowym projektem uchwały będziemy Państwa informować.Jednocześnie informujemy, iż każdy z Państwa może włączyć się w naszą akcję i złożyć indywidualny wniosek poparcia dla przedmiotowego projektu uchwały RM. Wzór takiego wniosku mogą Państwo otrzymać w formie elektronicznej po uprzednim zgłoszeniu takiej woli na adres mailowy: zarzad@psm-im.com.pl lub pobrać z naszej strony internetowej:  www.psm-im.com.pl/dokumenty:

- pismo do Posłów na Sejm,

- pismo do Radnych m.st. Warszawy.

Zarząd PSM „Idealne Mieszkanie”

Jul 23, 2013
Kategoria: Ogólne

INFORMACJA  DLA  MIESZKAŃCÓW PSM „IDEALNE  MIESZKANIE”

 Uprzejmie  informujemy,  że  Prezes  Urzędu  Regulacji Energetyki  zatwierdził  w  dniu  12.06.2013r.  nową  taryfę cen  dla firmy  Dalkia  Warszawa S.A. , dostawcy  energii cieplnej na  potrzeby  centralnego  ogrzewania  i  ciepłej wody  w  zasobach  Spółdzielni , która   będzie  obowiązywać  od 1  lipca  2013r.   do  30  czerwca 2014r. 
    W  planie  kosztów  eksploatacji  na  2013r  Spółdzielnia  założyła  wzrost  ceny  ciepła  na  poziomie  8%,  natomiast  w  rzeczywistości  wg  nowej  taryfy Dalkia  Warszawa S.A.   jest  ona  wyższa   o  ok. 9%.
    Spółdzielnia  nie planuje  podwyżki  stawek  opłat  z  tytułu  c.o.  i  c.w.  Liczymy  na   zaangażowanie  się  mieszkańców  w  oszczędnie  gospodarowanie  ciepłem,  gdyż  tylko   wówczas  istnieje   szansa  na  zmieszczenie  się  w  zaplanowanych  na  ten  rok  kosztach  energii cieplnej.

Apr 11, 2013
Kategoria: Ogólne
UWAGA! ZMIANA SIEDZIBY SPÓŁDZIELNI OD 18.04.2013r.
Nov 24, 2011
Kategoria: Ogólne

Informujemy, że od dnia 02.01.2012 r. właściciele lokali mieszkalnych mogą na bieżąco zapoznawać się ze stanem rozliczeń opłat eksploatacyjnych swojego lokalu.

Dostęp do indywidualnego konta lokalu możliwy będzie w zakładce "rozliczenia" po wprowadzeniu loginu użytkownika i hasła.

Więcej informacji podajemy w aktualnościach osiedlowych.

May 27, 2011
Kategoria: Ogólne

Dział  Eksploatacji  zwraca  się  do  Państwa  z  uprzejmą  prośbą  o  przestrzeganie podstawowych  zasad  porządkowych ,  które  są  ważne  nie  tylko  ze  względów  estetycznych  i  dobrego  samopoczucia  mieszkańców  ale  przede  wszystkim  ze  względów  bezpieczeństwa  przeciwpożarowego .
Pragniemy  zwrócić  uwagę ,  że  ograniczanie  ciągów  komunikacyjnych ,  zarówno  na  klatkach  schodowych  jak  i  w  podziemnym  parkingu jest zabronione.  Zabrania się również przechowywania w parkingach przedmiotów  łatwopalnych.
Podstawą  prawną  jest  § 4  ustęp  1 ,  pkt  11  rozporządzenia  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  21  kwietnia  2006 r.  w  sprawie  ochrony  przeciwpożarowej  budynków ,  innych  obiektów  budowlanych  i  terenów  ( Dziennik  Ustaw  z  2006 r.  nr  80  poz. 563 ) .  Spółdzielnia ,  jako  zarządca  osiedla ,  jest  zobligowana  do  egzekwowania  tych  przepisów .
W  związku  z  tym  uprzejmie  prosimy  o  usunięcie  wszelkich  przedmiotów  i  sprzętów  z  klatek  schodowych ,  które  ograniczają  komunikację  i  w  przypadku  ewakuacji  z  budynku  mogą  stanowić  zagrożenie  dla  jego  mieszkańców .  Prosimy  również  o  usunięcie  z  miejsc  postojowych  w  parkingu  podziemnym  oraz  korytarzy  piwnicznych  przedmiotów  łatwopalnych  takich  jak  meble ,  plastikowe  czy  tekturowe  opakowania   itp. ,  które  w  czasie  pożaru mogą  znacznie  przyspieszyć  rozprzestrzenianie się  ognia lub  nawet  pożar  zainicjować .
 
Z  góry  dziękujemy  za  Państwa  współpracę  w  tym  względzie .

ZARZĄD  SPÓŁDZIELNI

Apr 15, 2011
Kategoria: Ogólne

W załęczeniu przesyłamy do Państwa wiadomości plik zawierający Obowiązki firm sprzątających i gospodarzy na osiedlach administrowanych przez PSM Idealne Mieszkanie. Jest to plik stanowiący bazę ponieważ ze względu na specyfikę poszczególnych osiedli oraz różnorodny czas pracy niektóre punkty różnią się na poszczególnych osiedlach.

Administracja

Poprzednia strona: Dokumenty do pobrania
Następna strona: rozliczenia